ผู้นำกับการจัดการความขัดแย้งทางการเมืองไทย

การศึกษาเรื่อง “ผู้นำกับการจัดการความขัดแย้งทางการเมือง” เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกจากกลุ่มตัวอย่างผู้นำและผู้มีบทบาทสำคัญทางการเมือง นักวิชาการและสื่อมวลชนและการค้นคว้าจากเอกสารโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณลักษณะ พฤติกรรมการจัดการความขัดแย้งของผู้นำแนวทางการจัดการความขัดแย้งทางการเมืองของผู้นำ  และวิสัยทัศน์เกี่ยวกับแนวทางการจัดการความขัดแย้งทางการเมืองในอนาค

admin

February 18, 2014

admin

September 20, 2012

ประธานชมรมการจัดการความขัดเเย้ง แห่งประเทศไทย และคณะ ได้เข้ารับมอบหนังสือ นักบริหารมืออาชีพ จาก ดร.สมัคร เจียมบุรเศรษฐ์

ณ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2555 ทางชมรมการจัดการความขัดแย้ง แห่งประเทศไทย ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

admin

June 22, 2012

admin

June 22, 2012
1 2 3