งานวิจัย การจัดการความขัดแย้งทางการเมืองไทย ระหว่าง พ.ศ. 2547-2553 (สงวนลิขสิทธิ์)

เนื้อหางานวิจัยนี้ (สงวนลิขสิทธิ์โดยผู้วิจัย และชมรมการจัดการความขัดแย้งแห่งประเทศไทย) การจัดการความขัดแย้งทางการเมืองไทย ระหว่าง พ.ศ. 2547-2553 Conflict Management of Political Conflict in Thailand between 2004- 2010 จารวี ภักดีดำรงกุล Charavee Pakdidhumrongkul นักวิจัยอิสระ สาขาวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ บทคัดย่อ การศึกษาเรื่อง “การจัดการความขัดแย้งทางการเมืองไทย ระหว่าง พ.ศ. 2547-2553” เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกจากกลุ่มตัวอย่างผู้นำ และผู้มีบทบาทสำคัญทางการเมือง นักวิชาการ และสื่อมวลชน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อวิเคราะห์สภาพการก่อตัวและพัฒนาการของความขัดแย้งและ เพื่อศึกษาแนวทางการจัดการความขัดแย้งทางการเมืองระหว่างปี พ.ศ. 2547-2553 และวิสัยทัศน์เกี่ยวกับแนวทางการจัดการความขัดแย้งทางการเมืองในอนาคต ผลการวิจัยพบว่า สาเหตุสำคัญของความขัดแย้ง เกิดขึ้นจาก ความต้องการอำนาจและผลประโยชน์ ส่วนประเภทความขัดแย้งพบว่า มีในด้านผลประโยชน์มากที่สุด วิธีการในการจัดการความขัดแย้งที่คิดว่าเหมาะสมในการแก้ปัญหาความขัดแย้งในปัจจุบันนั้นพบว่า ต้องนำวิธีการหลายๆ วิธีมาบูรณาการ ส่วนด้านพฤติกรรมในการจัดการความขัดแย้งที่ผ่านมา คือ การเอาชนะ ส่วนปัญหาในด้านความไว้วางใจในตัวบุคคลส่งผลกระทบมาก และแนวทางในการแก้ไขปัญหาพบว่า นำสันติวิธีมาใช้ […]

admin

March 17, 2012

ผู้นำกับการจัดการความขัดแย้งทางการเมืองไทย

การศึกษาเรื่อง “ผู้นำกับการจัดการความขัดแย้งทางการเมือง” เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกจากกลุ่มตัวอย่างผู้นำและผู้มีบทบาทสำคัญทางการเมือง นักวิชาการและสื่อมวลชนและการค้นคว้าจากเอกสารโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณลักษณะ พฤติกรรมการจัดการความขัดแย้งของผู้นำแนวทางการจัดการความขัดแย้งทางการเมืองของผู้นำ  และวิสัยทัศน์เกี่ยวกับแนวทางการจัดการความขัดแย้งทางการเมืองในอนาค

admin

February 18, 2014

admin

September 20, 2012

ประธานชมรมการจัดการความขัดเเย้ง แห่งประเทศไทย และคณะ ได้เข้ารับมอบหนังสือ นักบริหารมืออาชีพ จาก ดร.สมัคร เจียมบุรเศรษฐ์

ณ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2555 ทางชมรมการจัดการความขัดแย้ง แห่งประเทศไทย ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

admin

June 22, 2012

admin

June 22, 2012
1 2 3