VDO แนะนำงานสัมนาวิชาการ เรื่อง”การจัดการความขัดแย้งทางการเมืองไทยระหว่าง พ.ศ.2547-2553″

งานวิจัยฉบับนี้ สำเร็จได้ด้วยความกรุณาอย่างสูงยิ่ง ของผู้ทรงคุณวุฒิทางการเมืองในด้านต่างๆ ผู้ที่เห็นคุณค่าของการจัดการความขัดแย้งของประเทศไทยในสภาวะวิกฤติ ซึ่งนับได้ว่าเป็นการเสียสละอันยิ่งใหญ่ในการให้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ อย่างมหาศาล โดยสละเวลาอันมีค่าของท่านในการให้ข้อมูล และแสดงความคิดเห็นอันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อประเทศชาติทั้งในปัจจุบันและ อนาคตสืบต่อไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งทั้ง 19 ท่าน คือ คุณเกษม  วิศวพลานนท์ คุณดุษฎี  พนมยงค์ บุญทัศนกุล Mr.Jack Dunford  พลเอก ชวลิต  ยงใจยุทธ พลเอก สนธิ  บุญรัตกลิน คุณสนธิ  ลิ้มทองกุล คุณจตุพร  พรหมพันธุ์ พลเอก เอกชัย  ศรีวิลาส พลตำรวจเอก วิสุทธิ์  กิตติวัฒน์  คุณยุวรัตน์  กมเวชช ศาสตราจารย์ ดร.ลิขิต  ธีรเวคิน ศาสตราจารย์ นพ.วันชัย วัฒนศัพท์ ศาสตราจารย์ ดร.ปิยนาถ  บุนนาค คุณบุญเลิศ  คชายุทธเดช (ช้างใหญ่) คุณวีรบุรุษ  อินทรคำแหง คุณชัชวาล  ชาติสุทธิชัย ดร.สมัคร  เจียมบุรเศรษฐ์ รองศาสตราจารย์ ดร.โภคิน  พลกุล และพันเอก ดร.อภิวันท์  วิริยะชัย  ผู้วิจัยต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านดังรายนามที่กล่าวข้างต้นเป็นอย่างสูง

ขอขอบพระคุณ รศ.ดร.นิตยา เงินประเสริฐศรี ที่กรุณาให้คำแนะนำ และขอขอบพระคุณ รศ.ดร.ธวัชชัย สุวรรณพานิช ที่กรุณาช่วยตรวจสอบในด้านของกฎหมาย และผศ.ดร.พร้อมพิไล บัวสุวรรณ ผศ.ดร.สุดารัตน์ สารสว่าง ดร.วาสิตา บุญสาธร ที่ให้กำลังใจเสมอมา ดร.ณัฐวีร์ บุนนาคและอาจารย์ศุภนัฐ เพิ่มพูนวิวัฒน์ ที่ตรวจสอบทฤษฎี และขออุทิศคุณประโยชน์ที่เกิดจากงานวิจัยนี้ มอบแด่ ดวงวิญญาณของบรรพบุรุษแห่งแผ่นดินไทย ผู้สร้างชาติบ้านเมือง และวีรบุรุษที่ปกป้องประเทศไทยให้คงไว้ซึ่งเอกราช รวมถึงวีรชนผู้ล่วงลับจากเหตุการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองในทุกๆ เหตุการณ์ที่ผ่านมา นอกจากนี้คุณค่า และประโยชน์อันพึงมีซึ่งมาจากงานวิจัยนี้ ขอมอบแด่ผู้มีพระคุณทุกๆ ท่าน รวมถึงประชาชนคนไทยทุกคน ไม่ว่าจะอยู่บนผืนแผ่นดินไทย หรือไม่ว่าจะอยู่บนพื้นแผ่นดินใดในโลกแห่งนี้ก็ตาม


พิชญา สุกใส
สิงหาคม 2554 (ส่งเล่มรอตรวจสอบทฤษฎี)
พฤศจิกายน 2554 (ส่งบทความนำเสนองานวิจัยระดับชาติ ที่มหาวิทยาลัยพายัพ)

 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : http://www.loveuthailand.com/site/?p=114